Podpora alternativních způsobů dopravy

č. výzvy NPŽP 11/2019 - 5.2 A
reg. číslo projektu 1191100034
SFZP_H_CMYK.jpg

Projekt je zaměřen na pořízení vozidla plug in hybrid, Vozidlo bude sloužit k přepravě osob, kterým organizace Sagapo, p. o. Bruntál poskytuje sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Cilovou skupinou jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou schopností mobility nebo imobilní osoby.
Pořízením vozidla umožníme klientům ve větší míře využívat navazující (běžně dostupné) služby
mimo organizaci, např. lékař, obchody, volnočasové aktivity, návštěvu kulturních a společenských
akcí, cestování, apod.
top